කොරෝනා උවදුරෙන් පීඩාව්දින ලෝවාසී සියලුම දෙනාට ආශිර්වාද පිණිස අධිෂ්ඨාන ඖෂධ පූජාව හා මහානුභාව සම්පන්න රතන සූත්ර දේශනාව

Press Release

කොරෝනා උවදුරෙන් පීඩාව්දින ලෝවාසී සියලුම දෙනාට ආශිර්වාද පිණිසත්. අපගේ දායකකාරකාදී පිංවන්ත සියලු දෙනාට ආශිර්වාද පිණිසත් පවත්වනු ලබන අධිෂ්ඨාන ඖෂධ පූජාව හා මහානුභාව සම්පන්න රතන සූත්ර දේශනාව දහස් වරක් සජ්ඣායනා කිරීමේ පිංකම 2020/මාර්තු මස 8 ඉරිදා දිණ 3.30.බර්මිංහැම් මහා ව්හාරයේදී.

As it is a worldwide epidemic and ever increasing virus of Corona spreading all over the world many countries of the world struggling to find cure for it but so far no country could produce corona antivirus at all.

As it is a deadly virus and we can do only to prevent it more than cure. So keeping it in our minds Birmingham Buddhist Maha Vihara at 216, New John Street West, Hockley, Birmingham B19 3UA decided and organising special determination medicinal offering (Aushada Puja) to Triple Gems and do chanting (Ratana Sutta) one thousand times to bless our devotees, members, friends and all well-wishers regardless of religion or any other differences. We will start it on 08/03/20 at 3.30 p.m. at above said place. Please do come and participate according to your ability. If you have any concern please contact these phone numbers: 0121-5236660/07448206979/07365474664