චන්දන ගුණසේකරගේ "අවුෂ්විට්ස්හි පච්චකොටන්නා" කෘතිය දොරට වැඩුම.

Video by Tissa Madawela & Pictures by Bandula Manage

හෙදර් මොරිස් ලේඛිකාව විසින් රචිත ‘The Tattoost of Auschwttz‘ කෘතිය, චන්දන ගුණසේකර විසින් “අවුෂ්විට්ස් හී පච්ච කොටන්නා” ලෙස සිංහලට පරිවර්තනය කර දොරට වැඩුම