London Buddhist Vihara Vas Aradhana Pinkama

Photographs by Tissa Madawela