2019 ඔක්තෝම්බර් මස 20 දා එක්සත් රාජදානියේ මහමෙවනාව භාවනා අසපුවේ පැවති බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සඟ රුවන උදෙසා වූ කඨින චීවර පූජාවේ සොඳුරු දසුන්.

Press Release